ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
นร 0506/ว 151 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำนักเลขาธิการฯ 22/10/50
2
นร 0505/ว 83
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี
30/5/50
3
นร 0505/8487
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิต ในประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี
30/5/50
4
กค 0408.3/ว 113
การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
23/3/49
5
กค 0409.6/ว 90
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
10/3/49
6
กค 0408.3/ว 59
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
17/2/49
7
เล่ม 123 ตอนพิเศษ 15 ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
สำนักนายกรัฐมนตรี
31/1/49
8
นร 0204/ว 96
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ข้อ 155 – ข้อ 160)
สำนักนายกรัฐมนตรี
25/6/42
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก