ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและกำหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงาน การควบคุมภายในของสอศ. และหน่วยรับตรวจในสังกัดสอศ. สอศ. 27/10/52
2
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน (Formation and Evaluation of the Internal Control System)
สตง. 2552
3
ศธ 0609/3283
การกำหนดแนวทางการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอศ. 12/10/50
4
ศธ 0609/4333
แนวการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของหน่วยรับตรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอศ. 15/12/47
5
ศธ 0609/3275
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอศ. 22/9/47
6
การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2547
สตง. 27/8/47
7
การบริหารและควบคุมทางการเงินของหน่วยรับตรวจขนาดเล็ก พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2547
สตง. 27/8/47
8
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับ การตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงิน แผ่นดิน
สตง. 27/8/47
9
ตผ 0001/ว 167
การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และขอส่งเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สตง. 18/5/47
10
คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 1 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 5)
สตง. 2/47
11
คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)
สตง. 2/47
12
คำแนะนำการใช้รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน และตัวอย่างรายงาน (ภาคผนวก ข) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2547
สตง. 2/47
13
แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ค) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2547
สตง. 2/47
14
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2547
สตง. 2/47
15
ตผ 0001/ว 32
การขยายเวลาการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สตง. 27/1/47
16
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
สตง. 28/2/46
17
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สตง. 29/1/46
18
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สตง. 2545
19
คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ จัดทำโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สตง. 26/10/44
20
เล่ม 118 ตอนที่ 44ก
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
สตง. 28/9/44
21
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ภาคผนวก ก)
สตง. 28/9/44
22
การควบคุมภายใน : วิถีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย เอกสารแนะนำการควบคุมภายใน สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
สตง. 2544
23
รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 5)
สตง. 2544
     
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th

 


กลับสู่หน้าหลัก