ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0415/ว 41
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
กระทรวงการคลัง
19/7/50
2
กค 0415/ว 44
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กระทรวงการคลัง
8/8/50
3
กค 0415/ว 52
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี สัญญาจ้าง
กระทรวงการคลัง
29/8/50
4
ฉบับที่ 3
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา 23/8/50
5
กค 0406.2/ว 66
แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กระทรวงการคลัง 25/9/50
6
นร 0505/ว 113
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3/8/50
7
นร 0430.7/ว 49
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง 13/9/49
8
กค 0415/ว 147
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กระทรวงการคลัง
5/10/48
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th

 

 


กลับสู่หน้าหลัก