ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
นร 0506/ว 153
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักนายกรัฐมนตรี
31/10/50
2
กค 0415/ว 53
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
31/7/50
3
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548
สำนักงบประมาณ
1/10/48
4
กค 0409.6/ว 116
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
กระทรวงการคลัง
7/9/48
5
กค 0409.6/ว 126
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
กระทรวงการคลัง
7/9/48
6
กค 0409.6/ว 126
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป–เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการ
กระทรวงการคลัง
7/9/48
7
นร 0702/ว 51
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี
20/1/48
8
กค 0415/ว 53
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
20/3/46
9
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ การคลัง พ.ศ. 2544
สตง.
9/7/44
10
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2543
ราชกิจจานุเบกษา
18/3/43
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th

 

 


กลับสู่หน้าหลัก