ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
พระราชบัญญัติ
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
ราชกิจจานุเบกษา
17/10/02
         

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก