ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0406.3/ว 105
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
กรมบัญชีกลาง
20/3/51
2
กค 0409.7/ว 345
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรมบัญชีกลาง
4/10/50
3
กค 0409.6/ว 283
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
กรมบัญชีกลาง
22/8/50
4
กค 0409.6/ว 265
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
กรมบัญชีกลาง
7/8/50
5
กค 0409.6/ว 233
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและ สำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
กรมบัญชีกลาง
5/7/50
6
นร 0505/ว 90
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 90 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2550
สำนักเลขาฯ
14/6/50
7
เล่ม 125 ตอนพิเศษ 11ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
กระทรวงการคลัง
31/1/50
8
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
กระทรวงการคลัง
21/1/50
9
เล่ม 123 ตอนพิเศษ 115ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
กระทรวงการคลัง
1/11/49
10
กค 0409.7/ว 205
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
25/5/49
11
กค 0430.7/ว 207
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
24/5/49
12
กค 0409.6/ว 40
การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
กระทรวงการคลัง
23/5/49
13
กค 0409.7/ว 205
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง
15/5/49
14
กค 0409.6/ว 30
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
กระทรวงการคลัง
25/4/49
15
บันทึกข้อความของสำนักอำนวยการ ส่วนการคลังและพัสดุ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549
สอ.
3/2/49
16
กค 0409.4/ว 380
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและ การพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2548
กรมบัญชีกลาง
27/9/48
17
กค 040907/ว 142
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
กระทรวงการคลัง
30/11/47
18
กค 0409.3/ว 115
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กระทรวงการคลัง
30/9/47
19
กค 0409.5/ว 84
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547
กระทรวงการคลัง
2/7/47
20
กค 0409.7/ว 34
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
กระทรวงการคลัง
9/3/47
21
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2544
2/12/44
22
กค 0502/5214
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
กระทรวงการคลัง
24/2/20
23
กค 0502/667
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538
กระทรวงการคลัง
11/1/20
24
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบ GFMIS
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก