ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0417/ว 192
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
5/6/50
2
กค 0417/ว 165
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
กรมบัญชีกลาง
11/5/50
3
กค 0417/ว 143
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
กรมบัญชีกลาง
20/4/50
4
กค 0417/ว 19
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
กระทรวงการคลัง
11/4/50
5
กค 0417/ว 197
อัตราค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
กรมบัญชีกลาง
12/12/49
6
กค 0417/ว 186
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
กรมบัญชีกลาง
30/11/49
7
กค 0417/ว 177
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549)
กรมบัญชีกลาง
24/11/49
8
กค 0430.2/ว 163
การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
กรมบัญชีกลาง
10/11/49
9
กค 0417/ว 160
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
กรมบัญชีกลาง
10/11/49
10
กค 0417/ว 69
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
กระทรวงการคลัง
31/8/49
11
กค 0417/ว 329
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับ “โครงการทัวร์สุขภาพ”
กรมบัญชีกลาง
18/8/49
12
กค 0417/ว 323
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธิตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง
15/8/49
13
กค 0417/ว 308
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
26/7/49
14
กค 0417/ว 259
การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน
กรมบัญชีกลาง
23/6/49
15
กค 0417/ว 254
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
22/6/49
16
กค 0417/ว 255
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
22/6/49
17
กค 0417/ว 256
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
22/6/49
18
กค 0417/ว 229
การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง
6/6/49
19
เล่ม 87 ตอนที่ 179
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545
กรมบัญชีกลาง
19/7/45

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0430.2/ว 194
การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง ประจำเดือนธันวาคม 2549
กรมบัญชีกลาง
8/12/49
2
กค 0430.7/ว 175
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ
กรมบัญชีกลาง
22/11/49
3
กค 0430.2/ว 163
การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
กรมบัญชีกลาง
10/11/49
 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0409.5/ว 182
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
กรมบัญชีกลาง
24/5/50
2
กค 0409.5/ว 16
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
กรมบัญชีกลาง
11/5/50
3
กค 0417/ว 36
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และการรักษาพยาบาล สำหรับบุตร ในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้ หย่ากันตามกฎหมาย
กรมบัญชีกลาง
6/9/49
4
กค 0409.5/ว 253
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
กรมบัญชีกลาง 21/6/49
5
กค 0409.5/ว 477
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กรมบัญชีกลาง
2/12/48
6
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
ราชกิจจานุเบกษา
23/11/48
7
กค 0409.5/ว 84
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547
กรมบัญชีกลาง
2/7/47
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก