ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
กระทรวงศึกษาธิการ
15/3/53
2
สอศ. 1068/2549
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (การบริหารงานทั่วไป)
สอศ.
29/6/49
3
กค 0706/พ./1464
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากร
17/2/48
4
ศธ 0601/2687
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอศ.
9/7/47
5
นร 0504/4848
ยืนยันการขออนุมัติขยายหน่วยงานรับจัดทำหรือรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ
สำนักเลขาธิการฯ
11/4/46
6
กค 0811/11200
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและ สินค้าแปรรูปของสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงการคลัง
22/5/43
7
นร 0205/4629
ขออนุมัติให้กรมอาชีวศึกษารับจัดทำหรือรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ
สำนักเลขาธิการฯ
7/4/43
8
กค 0526.5/7107
ขออนุมัติให้กรมอาชีวศึกษารับจัดทำหรือรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ
กระทรวงการคลัง
28/3/43
9
นร (กวพ) 1305/886
กระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา รับจัดทำหรือรับจ้างผลิต ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
28/1/43
   
ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม
สอศ.
19/10/41
 
10
่ กค 0510/56180
ระบบบัญชีการรับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง และผลิตเพื่อจำหน่าย
กระทรวงการคลัง
19/11/35
11
ป. 28/2535
การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากร
29/7/35
12
ป. 29/2535
การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ตามมาตรา 81 (1) (ข) แห่ง ประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากร
29/7/35
13
กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม ตามมาตรา 81 (1) (ก) และ (ข) แห่ง ประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 3)
กรมสรรพากร
25/12/34
  กค 0514/48840 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมผลผลิตในสถานศึกษา สอศ. 6/10/31  
   
ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.2529 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
สอศ.
3/4/2529
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก