ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กค 0409.6/ว 265
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
กรมบัญชีกลาง
7/8/50
2
กค 0409.6/ว 42
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
กระทรวงการคลัง
26/7/50
3
เล่ม 123 ตอนพิเศษ 98ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
กระทรวงการคลัง
6/9/49
4
เล่ม 122 ตอนที่ 76 ก
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ ฉบับแก้ไข จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกา
11/8/48
5
กค 0409.6/ว 164
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
กระทรวงการคลัง
31/10/48
         
         
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th

 


กลับสู่หน้าหลัก