ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
แนวปฏิบัติแบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
สอศ.
2546
2
ศธ 0609/876
แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
สอศ.
18/9/46
3
กค 0410.3/ว 47
แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
กระทรวงการคลัง
17/6/46
4
ศธ 0902/1161
การจัดทำบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
สอศ.
6/3/46
5
กค 0530/27892
รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
กระทรวงการคลัง
7/6/28
6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
สำนักนายกรัฐมนตรี
9/2/24
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก