ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
หน่วยงาน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบและทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสอศ.

   
2
กค 0409.5/ว 196
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
กรมบัญชีกลาง
17/5/49
3
กค 0409.3/14242
ตอบหารือเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
กรมบัญชีกลาง
13/5/48
4
ศธ 0201.4/5265
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534
กระทรวงศึกษาธิการ
21/10/47
5
อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันเงินรายได้สถานศึกษา
สอศ.
13/10/47
6
สอศ.ที่ 1703/2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534
กระทรวงศึกษาธิการ
30/9/47
7
สป 114/2547
วงเงินสำรองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
24/2/47
8
กค 0414/209
การขออนุมัติวงเงินสำรองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการ และสถานศึกษา
กรมบัญชีกลาง
7/1/47
9
กค 0409.3/ว 106
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็น นิติบุคคล พ.ศ. 2546
กระทรวงการคลัง
9/12/46
10
สอศ.ที่ 1/2546
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการพัสดุ)
สอศ.
7/7/46
 
     
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th


กลับสู่หน้าหลัก